ทำไมต้องทำด้วยเมื่อเรามีประกันภัยภาคสมัครใจ(ประกันภัยภาคสมัครใจ คือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2+,2,3,3+) อยู่แล้วทำไมถึงต้องมีประกันภัยภาคบังคับด้วยและหลายคนก็คิดว่า ถ้าไม่ทำจะได้ไหมและทำเสียค่าใช้จ่ายแพงไหม ซึ่งคิดว่าคงเป็นคำถามยอดฮิตเลยละ ครั้งนี้เราจึงจะนำข้อมูลที่จำเป็นมาบอกให้เพื่อนๆได้ทราบเพราะบ้างคนยังอาจไม่เข้าใจลายละเอียดมากนักและที่สำคัญ พรบ รถยนต์ กับประกันสังคม เมื่อเบิกเงินสามารถใช้ได้ทั้งสองตัวเลยไหมหรือแค่สามารถเบิกได้แค่ตัวใดตัวหนึ่ง ดังนั้นเราจะมาหาข้อมูลให้เพื่อนได้ทราบกัน ไปอ่านกันได้เลย

พรบ รถยนต์ คือ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พรบ รถยนต์ ที่กฎหมายกำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี 2535 พรบ รถยนต์ ที่มีขึ้นเพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลืออุบัติเหตุเบื้องต้น เพื่อแน่ใจว่าผู้ประสบอุบัติเหตุจะได้รับการรักษาพยาบาลในทันที่ พรบ รถยนต์ จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการนำคนเจ็บไปรักษาพยาบาล

เหตุผลที่ต้องมี พรบ รถยนต์

1.เป็นหลักประกันให้โรงพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากผู้ประสบอุบัติเหตุ

2.เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ขับขี่รถยนต์บนท้องถนน

3.เป็นสวัสดิการสงเคราะห์ทีรัฐมอบให้ประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

 4.เพื่อคุ้มครองให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  เมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถรักษาได้โดยทันที่ เช่น บาดเจ็บ ปลงศพ เสียชีวิต

ความคุ้มครองของ พรบ รถยนต์

1.ความคุ้มครองทันทีหรือค่าความเสียหายเบื้องต้น ถูกผิด ก็สามารถเข้าทำการรักษาพยาบาลได้ทันที รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท

 ** ค่ารักษาพยาบาล บาดเจ็บไม่มาก จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

    เมื่อมีการเสียชีวิต บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพจ่ายจริง 35,000 บาท

ถ้าคุณไม่ทำ พรบ รถยนต์ได้ไหม

 พรบ รถยนต์ทุกคันต้องทำเพราะกฎหมายได้บังคับออกมาแต่ถ้าคุณไม่ทำและโดนตำรวจเรียกและไม่เเสดง พรบ รถยนต์จะเสียค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาทแต่ถ้าหากไม่ได้ต่อ พรบ รถยนต์ก็ไม่สามารถต่อทะเบียนได้ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ต่อ พรบ รถยนต์

เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่

1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

สามารถต่อติดได้ที่ บริษัทประกันภัย กรมขนส่งในแต่ละจังหวัด หรือ ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซค์ของกรมการขนส่ง ก็ได้เพื่อความสะดวกสบายของคุณในการยื่นเอกสาร

เอกสารการแจ้งเคลม พรบ รถยนต์

1.ใบแจ้งเคลม(บันทึกประจำวัน) ที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐาน

2.ใบรังรองแพทย์พร้อมใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ทีประสบเหตุหรือใบมรณะบัตร

4.สำเนาบัตรประชาชน

ติดต่อที่บริษัทกลางหรือนายหน้าที่ทำประกันภัยโดยจะได้รับเงินชดเชยสิทธ์ภายใน 7 วันทำการ ** ต้องยื่นเอกสารให้ครบถ้วนแต่ถ้าใช้ค่ารักษาเกินวงเงินก็จะมีการหักค่าใช้จ่ายจากสิทธ์อื่นๆเพิ่มเติม เช่น ประกันสังคม บัตรทอง หรือแม้ประกันสุขภาพตามลำดับที่แจ้ง ระยะเวลาในการขอใช้สิทธ์ พรบ รถยนต์ ของเราภายใน 180 วัน หลังจากวันที่เกิดเหตุ

การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น พรบ รถยนต์

1.ใบเสร็จจากโรงพยาบาล

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.กรณีทุพพลภาพให้ขอใบรังรองแพทย์หรือหลักฐานความเห็นของแพทย์ที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งทุพพลภาพและบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่ได้รับความเสียหาย

ค่าเสียหายเบื้องต้น รถตั้งแต่ 2 คัน ขึ้นไป ทำให้เกิดความเสียหาย 

ค่าเสียหายเบื้องต้นตั้งแต่สองคันขึ้นที่ทำให้เกิดความเสียหาย รถชนท้าย รถคล่ำ เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร คนเดินเท้าได้รับบาดเจ็บ ให้บริษัทประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บซึ่งอยู่ในคันที่ทำประกันภัย แต่ถ้าผู้บาดเจ็บเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ในคันที่ทำประกันภัย ให้บริษัทประกันภัยร่วมกันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแต่บุคคลภาคนอกในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน

1.กรณีบาดเจ็บ
1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง 
***** ในกรณีผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ( หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบงานตามปกติได้ พิการ,อัมพาต ) นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม ข้อ 1.1 และ 1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์ หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งทุพพลภาพ พร้อมทั้งสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถเพิ่มเติมด้วย

2.กรณีเสียชีวิต 
2.1 สำเนามรณบัตร 
2.2 สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน 
2.3 สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 

ค่าใช้จ่ายในการทำ พรบ รถยนต์

การจะทำ พรบ รถยนต์ต้องมีการจ่ายค่าเบี้ยและการจ่ายนั้นก็มีราคาที่ไม่เท่ากันโดยจะแบ่งราคาเบี้ยจาก ประเภทของรถ การใช้งาน  เช่นรถที่ใช้ในเชิงพาณิชน์จะมีราคาค่าเบี้ยที่ต่างจากรถส่วนบุคคลแต่เพื่อนๆๆสามารถเช็คค่าเบี้ยได้จากลิงค์ตามที่อยู่นี้ได้เลย **** เช็คอัตราเบี้ยของ คปภ.

ดังนั้นการทำ พรบ รถยนต์ เป็นสิ่งสำคัญในการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน เพราะการทำ พรบ รถยนต์ ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายและเมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรรักษาได้ทันที่และการทำ พรบ รถยนต์  จึงจำเป็นของผู้ที่สรรจรบนท้องถนนอีกทั้งค่าเบี้ยในการจ่าย พรบ รถยนต์  ยังไม่แพงอีกด้วยอีกทั้งยังคลุมครองครบอีก เมื่อ  พรบ รถยนต์ หมดอายุควรรีบต่อทันที่จะได้ไม่มีปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา และลดความเสี่ยงจากการโดยตำรวจปรับ สรุปคือควรตรวจหรือสังเกตวันหมดอายุเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนในครอบครัว

ขอขอบคุณ

http://www.oic.or.th/th/home

http://www.tnews.co.th/contents/380801