ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย

บริษัท ทิพยะประกันภัย ได้เดินหน้าสร้างแบรนด์ เพื่อส้รางการจดจำได้ให้ง่ายมากขึ้น จึงได้สร้างงแบรนด์และได้สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ “หนุมานทิพย์” เป็นตัวที่สื่ออารมณ์ ความรู้สึก และสื่อถึงมิตรภาพที่ดี โดยมีคาเร็กเตอร์ของ หนุมานตัวนี้ คือ เทพที่ไม่มีวันตาย นั้นหมายความว่า หากลูกค้ามาทำประกันภัยรถยนต์กับ ประกันภัยทิพย ก็เปรียบเสมือนได้เทพมาคุ้มครองนั้นเอง

บริษัททิพยประกันภัย

บริษัท ทิพยประกันภัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 โดย ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในธุรกิจประเภทประกันภัยรถยนต์ ได้มุ่งมั่นในการขยายงาน เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายให้ได้มากที่สุด จึงได้เปิดศูนย์ซ่อมทิพยประกันภัยทั่วประเทศไทย โดยมีอู่ซ่อมรถในเครือทิพยประกันภัยมากมาย เพื่อให้ลูกค้าติดต่อกับทิพยประกันภัยได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

วิสัยทัศน์ ทิพยประกันภัย

เป็น บริษัทประกันภัยรถยนต์ อันดับหนึ่งของไทย ทิพยประกันภัย

 

พันธกิจ ทิพยประกันภัย

เราสร้างคุณค่าสูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น ลูกค้า บุคลากร คู่ค้า และสังคม

คุณค่าหลักขององค์กร ทิพยประกันภัย

  • มุ่งมั่นให้บรการที่เป็นเลิศ
  • ตั้งมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง
  • เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
  • ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ถือมั่นในความสามัคคีปรองดอง